Voorwaarden: Dylon Dye Battle

1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door:

Henkel Nederland B.V. (hierna “Henkel” genoemd)

Postbus 2100

3430 CM Nieuwegein

Nederland

 

2. De prijsvraag zal plaats vinden vanaf 1 augustus 2016 tot en met 15 september 2016.

Om geldig deel te nemen en kans te maken op één van de prijzen, moet de deelnemer het volgende doen:

1.Surf naar Instagram of via de app.

2.Gebuik DYLON Textielverf en maak hier een foto van. Upload deze foto op je Instagram acoount met gebruik van de hashtag #DylonDyeBattle.

3.Bij het gebruik van de hashtag #DylonDyeBattle gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

De winnaars zijn de deelnemers die het meeste aantal “likes” / ”vind ik leuk” ontvangen hebben op hun foto met de hashtag #DylonDyeBattle. Zij zullen worden bekend gemaakt uiterlijk op 23 september 2016.

3. Deze actie is onafhankelijk van Instagram en wordt op geen enkele wijze door Instagram ondersteund. De ontvanger van de informatie die u verstrekt is niet Instagram, maar Henkel Nederland B.V., ….( hierna Henkel genoemd). Eventuele vragen, opmerkingen of klachten dienen niet aan Instagram te worden gericht maar aan Henkel.

Als u aan deze wedstrijd via Instagram deelneemt zullen persoonsgebonden gegevens aan Instagram worden bezorgd (zoals bv. IP-adres en cookie – ID) en door Instagram voor haar eigen doeleinden aangewend worden. Dit kan ook in de USA gebeuren. Voor beheer van deze persoonsgegevens door Instagram en voor het plaatsen van cookies kan Henkel niet aansprakelijk worden gesteld. Verdere informatie over het verwerken van deze gegevens, opslaan aanwending ervan, kunt u direct op de privacyverklaring van Instagram terugvinden, “https://help.instagram.com”.

4. De prijsvraag is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon met woonplaats in Nederland, met uitzondering van het personeel van Henkel, van de vennootschappen die op enige wijze bij de ontwikkeling en/of de uitwerking van deze prijsvraag betrokken zijn en de leden van hun familie.

Personen jonger dan 16 jaar kunnen slechts aan de prijsvraag deelnemen indien zij de toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Per deelnemer is het aantal deelnames onbeperkt, voor zover het deelnamemechanisme zoals bepaald in artikel 2 van dit reglement wordt nageleefd. Elke winnaar kan op slechts één prijs aanspraak maken, namelijk de meest waardevolle prijs waarvoor hij in aanmerking komt.

De deelname is individueel. Bijgevolg is het verboden in groep te spelen of op enige manier met derden samen te werken, bijvoorbeeld om stemmen te ronselen.

5. Op de kosten van internetcommunicatie na zijn er geen communicatiekosten verbonden aan deze actie.

6. De deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in dit reglement vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

7.Alle winnaars zullen schriftelijk gewaarschuwd worden. De deelnemer verleent aan Henkel de toestemming om, indien hij een prijs wint, zijn naam en afbeelding te gebruiken voor reclamedoeleinden. Hij zal desgevraagd medewerking verlenen aan activiteiten die verband houden met de actie zonder andere vergoeding dan de gewonnen prijs.

8. Het prijzenpakket bestaat uit:

1ste prijs: een reis voucher t.w.v. 1.000,- euro

2de prijs: een van de 5 DYLON pakketten en een shopping voucher t.w.v. 100,- euro.

3de prijs: een van de 10 Instax mini Fuji fototoestellen

De prijzen kunnen niet worden omgewisseld tegen een ander goed of een geldwaarde en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier. Wanneer de geldwaarde van een prijs wordt aangegeven is dit slechts een inlichting en kan de deelnemer dus geen aanspraak maken op deze geldwaarde.

Prijzen worden op risico van de begunstigde afgeleverd op het Nederlandse adres vermeld in het deelnameformulier. Bij verlies wordt de prijs niet vervangen.

Henkel behoudt zich het recht voor om eventueel de prijs te vervangen door een soortgelijke en/of evenwaardige prijs.

9. Op de prijzen wordt door Henkel de eventueel verschuldigde kansspelbelasting ingehouden en afgedragen conform de wetgeving terzake.

10. De deelnemer ontlast Henkel en haar aangestelden definitief van elke aansprakelijkheid van welke aard ook die op enige wijze gelieerd is aan huidige wedstrijd en/of de prijs die hij eventueel zou hebben gewonnen, zonder nadeel aan de bepalingen van dwingend recht van de toepasselijke wetgeving.

11. Indien enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Henkel en de persoon die deze nietigheid heeft ingeroepen zullen de vernietigde bepaling vervangen met een nieuwe clausule die het doel van de vernietigde clausule zoveel als mogelijk zal eerbiedigen.

12. De deelnemers die een kopij van dit reglement wensen te ontvangen, dienen bij hun aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen aan Henkel Nederland B.V., Postbus 2100, 3430 CM Nieuwegein.

13. Henkel kan voor commerciële redenen beslissen om één of meerdere bepalingen van huidig reglement niet in te roepen. Dit impliceert echter geen nadelige erkentenis of een verzaking aan het recht om de bewuste bepalingen of het huidige reglement in te roepen in andere omstandigheden of ten overstaan van andere personen.

14. Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht.

Klachten kunnen naar het volgende adres worden gestuurd:

Henkel Nederland B.V.

Postbus 2100

3430 CM Nieuwegein

Nederland

Klachten die niet minnelijk kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.